Организација болнице

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates nulla ab vitae delectus, itaque accusantium? Reiciendis molestias, delectus vitae accusantium alias, ratione nulla quisquam omnis, doloremque tenetur sit! Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates nulla ab vitae delectus, itaque accusantium? Reiciendis molestias, delectus vitae accusantium alias, ratione nulla quisquam omnis, doloremque tenetur sit! Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates nulla ab vitae delectus, itaque accusantium? Reiciendis molestias, delectus vitae accusantium alias, ratione nulla quisquam omnis, doloremque tenetur sit! Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Reiciendis molestias, delectus vitae accusantium alias, ratione nulla quisquam omnis, doloremque tenetur sit! Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates nulla ab vitae delectus, itaque accusantium? Reiciendis molestias, delectus vitae accusantium alias, ratione nulla quisquam omnis, doloremque tenetur sit! Dolorem suscipit possimus nulla dignissimos, nam rem mollitia quibusdam modi natus perspiciatis?

Директор болнице
Прим. др сци. мед. Игор Симанић
директор Специјалне болнице
Помоћник директора за медицинске послове
Др Игор Поповић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за медицинске послове

Помоћник директора за медицинске послове обавља послове организовања, руковођења и координирања службама које обављају медицинске послове, а за свој рад одговаран је директору Специјалне болнице.

За организацију рада и руковођење, начелници служби и одељења, шефови служби, одсека и кабинета у службама које обављају медицинске послове, одговорни су помоћнику директора за медицинске послове и директору Специјалне болнице.

Главни техничар Специјалне болнице, за свој рад одговоран је помоћнику директора за медицинске послове и директору Специјалне болнице.

Главна сестра – техничар болнице
Смиљана Грујичић
висока струковна медицинска сестра специјалиста за јавно здравље, главна сестра Болнице
Служба за специјалистичко – консултативну делатност
Др Борка Гавриловић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте

У ОДСЕКУ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ обављају се послови пријема и прегледа пацијената (тимска евалуација, индикација за започињање протетичке или ортотичке рехабилитације, прескрипција типа протезе - ортозе, тимска евалуација психосоцијалног статуса) и адмнистративни послови (вођење протокола пријема и прегледа, књиге чекања, отварање историја болести, наплата: партиципација, прегледа учешћа за помагала и терапеутских третмана екстерним пацијентима). За организацију рада и руковођење одсеком одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за медицинске послове.

Прим. мр сци. Владимир Ристић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије

У ОДЕЉЕЊУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИЈЕ обављају се послови дијагностичких здравствених услуга и терапијских процедура (кинезитерапија, физикална, електро и радна терапија). За организацију рада и руковођење одељењем одговоран је начелник одељења. Послове терапијских процедура организује и за њихово спровођење одговоран је главни терапеут. Запослени у служби за свој рад одговорни су главном терапеуту и начелнику одељења. Главни терапеут за свој рад одговоран је начелнику одељења и помоћнику директора за медицинске послове.

Служба стационара

У ОДЕЉЕЊУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИЈЕ обављају се послови дијагностичких здравствених услуга и терапијских процедура (кинезитерапија, физикална, електро и радна терапија). За организацију рада и руковођење одељењем одговоран је начелник одељења. Послове терапијских процедура организује и за њихово спровођење одговоран је главни терапеут. Запослени у служби за свој рад одговорни су главном терапеуту и начелнику одељења. Главни терапеут за свој рад одговоран је начелнику одељења и помоћнику директора за медицинске послове.

Др Драгана Буловић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења
Др Жељка Ћузулан - Кулиновић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења
Др Славица Стојановић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења
Прим. др сци. мед. Соња Ралевић
специјалиста интерне медицине, шеф Кабинета за научноистраживачки рад

У КАБИНЕТУ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД обављају се послови научноистраживачког рада и развоја, послови едукације за област медицинске рехабилитације и послови на научноистраживачким пројектима, као и преводилачки послови. За организацију рада и руковођење кабинетом, одговоран је шеф кабинета. Запослени у кабинету за свој рад одговорни су шефу кабинета и помоћнику директора за медицинске послове.

Заједничке медицинске делатности

У КАБИНЕТУ АПОТЕКЕ, ЛАБОРАТОРИЈЕ И РЕНТГЕНА обављају се послови чувања и издавања лекова ради обезбеђења и спровођења медикаментозне терапије пацијентима који се налазе на стационарном лечењу и рехабилитацији, као и послови лабораторијских, биохемијских и МБ анализа и налаза за пацијенте који се налазе на амбулантном и стационарном лечењу и рехабилитацији, као и послови рентген снимања.

За организацију рада и непосредно руковођење одсеком одговоран је помоћник директора за медицинске послове. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су помоћнику директора за медицинске послове.

Служба протетике и ортотике
Др Бранислав Марковић
специјалиста ортопедије са трауматологијом, начелник Службе протетике и ортотике

У СЛУЖБИ ПРОТЕТИКЕ И ОРТОТИКЕ обављају се послови израде, апликације, контроле и сервисирања протетичко-ортотичких помагала. За организацију рада и руковођење службом, одговоран је начелник службе. Послове у служби организује и за њихово спровођење одговоран је шеф апликације.

Запослени у служби за свој рад одговорни су шефу апликације и начелнику службе. Шеф апликације за свој рад, одговран је начелнику службе и помоћнику директора за медицинске послове.

Помоћник директора за немедицинске послове
Новица Радуловић
дипломирани економиста, помоћник директора за немедицинске послове

Помоћник директора за немедицинске послове обавља послове организовања, руковођења и координирања службом која обавља немедицинске послове, односно одсецима у оквиру те службе, а за свој рад одговаран је директору Специјалне болнице.

За организацију рада и руковођење, шефови одсека за немедицинске послове одговорни су помоћнику директора за немедицинске послове и директору Специјалне болнице.

Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове

За обављање немедицинских послова организује се обављање послова у организационим деловима у оквиру Службе.

У ОДСЕКУ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, ОПШТЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се правни и кадровски послови, послови статистике и евиденције, послови заштите на раду и противпожарне заштите, послови пријема, завођења и експедиције службене документације, дактилографски послови, послови секретарице директора, послови успостављања телефонског саобраћаја, послови архиве, послови информатике и програмирања, као и помоћни административни послови. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ РАЧУНОВОДСТВА обављају се послови књиговодства, послови обрачуна зарада, послови ликвидатуре, платног промета и фактурисања, благајнички послови, послови набавке, послови складиштења и издавања сировина и материјала, као и послови који произилазе из економско финансијског пословања Специјалне болнице. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ИСХРАНЕ обављају се послови обраде и припреме животних намирница, ради спремања дневних оброка за пацијенте који се налазе на стационарном лечењу и рахбилитацији у Специјалној болници, као и послови спремања рецептура за дневне оброке (послови дијететичара), послови издавања и сервирања дневних оброка и послови складиштења и издавања животних намирница потребних за припремање дневних оброка. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одељењу за свој рад одговорни су шефу одсека и главном техничару Специјалне болнице. Шеф одсека за свој рад одговоран је главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ЗА САНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови спровођења санитарне заштите (дезинфекције, дезинсекције и дератизације) у свим просторијама Специјалне болнице, послови одржавања хигијене у управној згради и служби протетике и ортотике и послови вешераја. За организацију рада и руковођење одсеком, одговоран је шеф одсека. Запослени у одсеку за санитарне послове за свој рад одговорни су шефу одсека и помоћнику директора за немедицинске послове.

У ОДСЕКУ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обављају се послови одржавања и сервисирања машина и инсталација и болничке опреме, послови везани за рад котларнице, као и послови возача - санитетског превоза пацијената Специјалне болнице. За организацију рада и непосредно руковођење одсеком, одговоран је помоћник директора за немедицинске послове. Запослени у техничкој служби за свој рад одговорни су главном техничару Специјалне болнице и помоћнику директора за немедицинске послове.

Спољни линкови