Задовољство услугама

Неоспорно је да читаву историју медицине чине напори и покушаји да се што више помогне пацијенту, односно да се лечење што боље спроведе, из чега се може закључити да је брига о квалитету лечења, односно здравствене заштите, стара колико и сама пракса лечења.

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијента је саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих запослених у здравственом систему и оно представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Све здравствене установе у Србији, почевши од 2007. године, имају обавезу да једном годишње спроведу испитивање задовољства запослених, ураде анализу и спроведу мере и активности унапређења квалитета на основу добијених резултата. Ова обавеза је утврђена Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите 49/2010 члан 38.

Комисија за унапређење квалитета Специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи, а процењује се на основу показатеља квалитета према важећем Правилнику. Врши се анализа спроведених испитивања задовољства корисника здравствених услуга и запослених током посматране године, а у складу са истакнутим показатељима у Интегрисаним планом за посматрану годину, потом упоредна анализа у односу на претходне две године у циљу што бољег сагледавања резултата, предложених и спроведених активности за унапређење квалитета пружених услуга, односно сталне културе квалитета и задовољење принципа: усмереност на корисника-пацијента, безбедност, делотворност, правовременост, ефикасност и правичност.

Спољни линкови