Службе

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност у области протетичко – ортотичке рехабилитације и физикалне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, као и израду протеза и ортоза. Унутрашња организација установе регулисана је Правилником о унутрашњој организацији који је донет 14.11.2008. године.

Службе су основне, најшире организационе јединице, организоване за извршење функционално повезаних послова. Службе су организоване у одељења, одсеке и кабинете као уже организационе делове, који представљају заокружену медицинску, техничку – технолошку и административну радну целину. Међутим, постоје и функционално повезане групе послова, где су запослени због веће ефикасности распоређени по одељењима у стационару, на пример група послова за пружање стоматолошких услуга. Њих ћемо, ради лакшег разумевања, такође звати службама, иако оне према правилнику то нису.

Сазнајте више
Одељење пријемне амбуланте
Сазнајте више
Служба функционалне дијагностике и терапије
Сазнајте више
Служба стационара
Сазнајте више
Служба протетике и ортотике
Сазнајте више
Служба за психосоцијалну рехабилитацију
Сазнајте више
Кабинет за научноистраживачки рад
Сазнајте више
Стоматолошка служба

Спољни линкови